background

Ha Serv

Ель

UTV 19x117
Термообработанная ель
UTV 19x117
Термообработанная ель
брашированная
C3 26x68
Термообработанная ель

Сосна

UTV 19x117
Термообработанная сосна
UTV 19x140
Термообработанная сосна
UTV 19x140
Термообработанная сосна
брашированная
C2 20x117
Термообработанная сосна
C2 20x117
Термообработанная сосна
брашированная
C4 26x68
Термообработанная сосна
C4 26x92
Термообработанная сосна